راهنماي راهبرد تجاري منطقه اي با رويكرد توسعه و امنيت جمهوري اسلامي ايران | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

راهنماي راهبرد تجاري منطقه اي با رويكرد توسعه و امنيت جمهوري اسلامي ايران

نویسندگان: 
منطقه جايگاهي است كه گروهي از كشور ها در چارچوبي معين، به صورت گسترده در ابعاد گوناگون از جمله حوزه وسيع اقتصادي با يكديگر همكاري مي نمايند." اقتصاد منطقه اي" راهبردي ميانه بين اقتصاد ملي گرا و جهاني است كه به موازات رشد آن و تشكيل پيمان ها و اتحاديه هاي اقتصادي و ظهور شركت هاي عظيم چند ملتي، اختيارات واحد هاي ملي كاهش مي يابد. اقتصاد منطقه اي به عنوان گامي در جهت اقتصاد جهاني مي تواند با حذف موانع گمركي در منطقه، دسترسي شركت ها به بازارهاي وسيع تر را عملي سازد و موانع را از سر راه انتقال سرمايه و فناوري در محدوده منطقه بردارد.
سال انتشار: 
موجودی: 
0.00
قیمت: 
95,000 ریال
49