مديريت راهبردي با تاكيد بر جهاد اقتصادي | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

مديريت راهبردي با تاكيد بر جهاد اقتصادي

نویسندگان: 
اين كتاب ،بر تحليل فنون و ابزارهاي راهبرد و مديريت راهبردي ،براي حل و شناخت مسائل جهاد اقتصادي،هم در سطح سازماني و هم در نظام حكمراني ملي،متمركز شده است.در بخش اول،عمده ترين نظريه هاي مديريت راهبردي و راهبرد به همراه آسيب هاي آن تحليل شده است.بخش دوم،با معرفي فنون مختلف و نوين،به تحليل محيط راهبردي براي كسب مزيت رقابتي و مزيت همكاري مي پردازد.بخش سوم،به تفصيل،وضعيت موجود و توسعه منابع،قابليت ها و شايستگي ها را بيان مي كند.بخش چهارم،چشم انداز راهبردي و بيانيه ماموريت نظام حكمراني ملي را بررسي مي نمايد.بخش پنجم، بر سياستها و راهبردهاي جهاد اقتصادي متمركز است.سرانجام ضميمه هاي ماخذشناسي مديريت راهبردي و مورد مطالعه بانكداري پايان بخش مطالب خواهد بود.
سال انتشار: 
موجودی: 
0.00
قیمت: 
115,000 ریال
49