ارکان همايش ملی پیاده سازی و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

ارکان همايش ملی پیاده سازی و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

 

شورای سیاستگذاری

 

 

کمیته علمی 

49