استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران: جهت‌گیری علنی بیداری اسلامی ضدصهیونیست بودن آن است | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران:
جهت‌گیری علنی بیداری اسلامی ضدصهیونیست بودن آن است
یک استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: باید اذعان داشت که یکی از راه های شناسایی حرکت هایی با عنوان بیداری اسلامی این است که جهت گیری علنی نسبت به ضدصهیونیستی بودن آن داشته باشد.
¬¬¬محمد جمشیدی در گفتگو با روابط عمومی همایش بین المللی "نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی"، اظهار کرد: مقوله بیداری اسلامی ناشی از تحرکات و تحولاتی مردمی بوده که با عنوان نمونه ای جدید بیانگر قدرت در سطح بین المللی است.
وی افزود: اگر امروز اسناد آمریکا به ویژه در حوزه آینده پژوهی را بررسی کنیم، به این مهم می رسیم که بر اساس نگاه غرب، نظام بین الملل و قدرت در حال بازتعریف و انتقال است.
این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه جریان بیداری اسلامی همراه با حرکت مردمی عظیم بوده است، گفت: انقلاب اسلامی ایران با عنوان پیرو و پیش قراول در مسئله حرکت مردمی در برابر استبداد و استکبار مطرح بوده و از همین حیث در جریان بیداری اسلامی تمام تلاش غرب و آمریکا برای انزوای جمهوری اسلامی ایران بود.
جمشیدی تصریح کرد: آنچه در جریان واکنش های بیداری اسلامی از سوی دشمنان و مخالفان مشاهده می کردیم، ارائه الگوهای جعلی برای این بیداری بود و آنها همه تلاش خود را می کردند تا ریشه و بنیان این حرکت را هر چیزی جز نشات گرفتگی از انقلاب اسلامی مطرح کنند.
وی شاخصه و ویژگی مهم بیداری اسلامی را قائل شدن اصالت آن به حرکت های منطقه توصیف کرد و گفت: آنچه مهم و قابل ذکر بوده، این است که در 35 سال گذشته مخاطب سیاست خارجی در منطقه مردم بوده اند و حرکت های مردمی قوت و قدرت چشمگیری گرفته است.
این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: در واقع غرب و آمریکا از این حرکت های مردمی با عنوان جریان پوپولیسم یاد می کنند وعامه مردم را افرادي ناآگاه، منفعل و ضعيف ميداند و حتی این مسئله در سخنان اوباما نیز مشاهده شده است.
جمشیدی این حرکت های جدید را در مسیر تغییر نظام جهانی بسیار تاثیرگذار دانست و گفت: حرکات مردمی نظیر بیداری اسلامی که نشات گرفته از انقلاب اسلامی بوده قابلیت تاثیرگذاری بسیاری بر سیاست بین المللی دارد.
وی با تاکید بر اینکه از سوی مقام معظم رهبری شاخص های بارز برای حرکت بیداری اسلامی معرفی و مشخص شده است، خاطرنشان کرد: از نگاه مقام معظم رهبری حرکتی بیداری اسلامی تلقی می شود که ویژگی ضدصهیونیستی داشته باشد.
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران افزود: اگر این حرکت ها در اعلام ضدصهیویستی بودن خود مردد ماند و تردید کرد نشان می دهد این حرکت اصالت اسلامی ندارد و دست ساز قدرت های منطقه و غرب است.
جمشیدی تصریح کرد: پس باید اذعان داشت که یکی از راه های شناسایی این حرکت ها با عنوان بیداری اسلامی این است که جهت گیری علنی نسبت به ضدصهیونیستی بودن آن داشته باشد.
وی با بیان اینکه چنین حرکت های مردمی نشان دهنده هندسه جدید جهانی و تحول قدرت جهانی بوده، اظهار کرد: در مسیر تسریع و توسعه این حرکت ها، اقدامات فرهنگی نظیر برگزاری چنین همایش هایی یک ضرورت به شمار می رود.
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران اذعان کرد: اهمیت برگزاری همایش هایی نظیر نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی از این حیث بوده که اصل گفتمان بیداری اسلامی را زنده نگه داریم تا مبادا توسط جریان های دست ساز به انحراف رود.
جمشیدی افزود: آنچه امروز در واکنش غرب در برابر بیداری اسلامی مشاهده می کنیم تقابل با ابعاد اسلامی این بیداری است در حالیکه آنان مدام به دبنال این هستند که الگوی جعلی و بیشتر اقتصادی برای این حرکت ها معرفی کنند و در این مسیر تلاش می کنن تا وجهه اسلامی این حرکت ها را منحرف سازند.
وی گفت: باید در این همایش ها در سطح راهبردی نگاه شود تا با بررسی یک دهه تحولات منطقه بتوانیم در مسیر تحقق اهداف بلند بیداری اسلامی یک وحدت نظر میان نخبگان جهان اسلام شکل دهیم.

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران: جهت‌گیری علنی بیداری اسلامی ضدصهیونیست بودن آن است

49