اطلاعيه نحوه توزيع كارت ورود به جلسه آزمون و زمان برگزاري | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

جهت اطلاع از نحوه توزيع كارت ورود به جلسه آزمون و زمان برگزاري آن به فايل پيوست مراجعه شود

اطلاعيه نحوه توزيع كارت ورود به جلسه آزمون و زمان برگزاري

49