امام علی (ع): از وظایف حکم ران این است که برای مردم خود همان چیزی را بخواهد که برای خود انتخاب میکند. | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

امام علی (ع): از وظایف حکم ران این است که برای مردم خود همان چیزی را بخواهد که برای خود انتخاب میکند.

49