ایران ماهوارۀ سنجشی با دقتِ زیر یک متر به فضا پرتاب می‌کند | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

ایران ماهوارۀ سنجشی با دقتِ زیر یک متر به فضا پرتاب می‌کند

 

دکتر «مرتضی براری»، معاونِ وزیر ارتباطات و رئیسِ سازمان فضایی ایران در گفت و گو با خبرنگاران،‌ دربارۀ پروژۀ ماهوارۀ سنجشی توضیح داد: «سازمانِ فضایی ایران، یک برنامۀ دراز مدت تا سال 1404 دارد که در این برنامه نقشه‌راهی ترسیم شده است تا بتوانیم بر اساسِ آن به اهدافِ موردنظرِ سازمان دست پیدا کنیم.»

وی افزود: «در این برنامه قرار دادنِ ماهوارۀ سنجشی با دقتِ یک متر در مدار، جزءِ اهداف و چشم‌اندازها دیده شده است.»

دکتر براری در ادامه بیان کرد: «این درحالی است که در سندِ توسعۀ هوافضا ماهوارۀ سنجشی با دقت زیر 10 متر را باید در مدار قرار بدهیم، اما خوشبختانه با ظرفیت و توانمندیِ ایجادشده توانستیم پیشرفتِ زیادی در این حوزه داشته باشیم.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «همچنین شاهدِ این موضوع هستیم که تا سالِ 1404به طورِ قطع ماهوارۀ سنجشی با دقتِ زیر یک متر ارسال می‌کنیم.»

منبع خبر: خبرگزاری فارس

ایران ماهوارۀ سنجشی با دقتِ زیر یک متر به فضا پرتاب می‌کند

49