ای نفس مطمئنه، خوشنودو خداپسند به سوی پروردگارت باز گرد و در میان بندگان من درآی، و در بهشت من داخل شو. | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

ای نفس مطمئنه، خوشنودو خداپسند به سوی پروردگارت باز گرد و در میان بندگان من درآی، و در بهشت من داخل شو.

49