بازدید سردار ریاست محترم ستاد کل نیروهای مسلح از نمایشگاه قرارگاه پدافند هوایی خاتم¬الانبیاء (ص) | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

سردارسرلشكرمحمدباقريرئيسستادكلنيروهايمسلح،صبحروزشنبه 11 شهريورازنمايشگاهدستاوردهايبوميقرارگاهپدافندهواييخاتمالانبياء (ص) بازديدنمودند.

بازدید سردار ریاست محترم ستاد کل نیروهای مسلح از نمایشگاه قرارگاه پدافند هوایی خاتم¬الانبیاء (ص)

49