بازدید هیئت دانشگاه عالی دفاع ملی اندونزی از دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی جمهوری اسلامی ایران | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

بازدید هیئت دانشگاه عالی دفاع ملی اندونزی از دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی جمهوری اسلامی ایران

49