بررسی سریع نمونه‌های آزمایشگاهی با کمک حسگر زیستی دانشمند ایرانی | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی