برگزاری مراسم معارفه و تکریم روسای جدید و قدیم دانشگاه عالی دفاع ملی سال 1395 | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

برگزاری مراسم معارفه و تکریم روسای جدید و قدیم دانشگاه عالی دفاع ملی سال 1395

49