تبیین کارکردهای جنگ نرم دشمن در دانشگاه ها و راهبردهای مقابله با آن | Page 2 | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

تبیین کارکردهای جنگ نرم دشمن در دانشگاه ها و راهبردهای مقابله با آن

49