تحقیر گنبدآهنین و اشغالگران، پاسخ کوبنده به راکت پراکنی صهیونیست ها | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی