تحكيم اقتدار(راهبردها و روندها) | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

تحكيم اقتدار(راهبردها و روندها)

راهبرد يك طرح پيشنهادي است كه برداشت هاي ما از دنياي واقعي را توضيح مي دهد و افق و چشم اندازي كه براي رسيدن به آن تلاش مي كنيم را به ما نشان مي دهد. راهبرد به ما كمك مي كند كه پيچيدگيهاي ادراكي ناشي از نوع تعامل اجزا را درك كنيم و به همين منظور روند علت و معلولي پديده ها و يا متغيرهاي دخيل در راهبرد را توضيح مي دهد. ما از نوع رابطه و سلسله مراتب قرار گرفتن متغيرها در كنار هم و نحوه تعامل آن ها به ميزان اهميت و سطح تاثيرات آن ها پي مي بريم. راهبرد توسعه و تحكيم اقتدار ملي مي تواند به منزله يك طرح جامعي براي به كارگيري و استفاده از تمامي ابزارها و مؤلفه هاي قدرت در يك فرايند پويا در نظر گرفته شود كه نتيجه آن تحقق بخشيدن به اهداف عالي و نيل به وضعيتي مطلوب باشد كه همانا در توسعه و تحكيم اقتدار ملي در جمهوري اسلامي ايران چنين طرحي بيان گرديده و دولت را موظف به اجراي آن نموده است.
سال انتشار: 
موجودی: 
0.00
قیمت: 
30,000 ریال
49