تصميمات راهبردي وسيستم هاي هوشمند خبره | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

تصميمات راهبردي وسيستم هاي هوشمند خبره

ايجاد نقشه ي دانش يك سازمان جز اساسي براي مهندسي دانش، معماري دانش و تعبيه پايگاه دانش در سامانه هاي خبره است. هدف از نقشه كشي دانش،ترسيم جايگاه،روابط و قواعد نهفته در دانش است كه موجب تسخير دانش و گردآوري آن مي شود. نقشه كشي دانش،ارتباط بالايي با بازرسي دانش دارد زيرا در صدد است محل ذخيره، نگهداري و راه دسترسي و موانع موجود را شناسايي كند، اين كه : دانش موجود و در دسترس چيست؟چه خبرگاني آن را دارند و چگونه اين دانش كار مي كند؟ از اين رو نقشه كشي دانش جنبه ي تاكتيك در تنظيم و طراحي و ساخت پايگاه هاي دانش دارد زيرا روابط موجود در سازمان و دانش حوزه ي خاص را به تصوير مي كشاند...
سال انتشار: 
موجودی: 
0.00
قیمت: 
65,000 ریال
49