توافقنامۀ سازوکار پرداخت مالی میان ایران و عراق امضا شد | Page 2 | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی