در هنگامه نبرد مجال پرداختن به همه جهات قوتها و ضعفها و در حقيقت ترسيم استراتژي دفاع همه جانبه نبوده است ولي در شرايط عادي بايد با سعه صدر و به دور از حب و بغض ها به اين مسائل پرداخت. | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

در هنگامه نبرد مجال پرداختن به همه جهات قوتها و ضعفها و در حقيقت ترسيم استراتژي دفاع همه جانبه نبوده است ولي در شرايط عادي بايد با سعه صدر و به دور از حب و بغض ها به اين مسائل پرداخت.

49