رئیس اداره خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت امور خارجه تاکید کرد: ارتباطات سازنده میان علمای جهان اسلام گام نخست آسیب شناسی در هندسه قدرت جهانی | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

رئیس اداره خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت امور خارجه تاکید کرد:
ارتباطات سازنده میان علمای جهان اسلام گام نخست آسیب شناسی در هندسه قدرت جهانی
رئیس اداره خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت امور خارجه گفت: بی تردید تقویت رایزنی ها و ارتباطات موثر و سازنده میان علما و اندیشمندان جهان اسلام گام نخست آسیب شناسی در برقراری توازن و ارتقای جایگاه دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی است.
مجتبی فردوسی پور در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی همایش بین المللی "نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی"، با اشاره به نقش جمهوری اسلامی ایران در تحول هندسه قدرت جهانی اظهار کرد: اساسا در هندسه جدید قدرت جهانی مفاهیم سنتی قدرت، جای خود را به مفاهیم معنایی در حیطه قدرت داده است، به تعبیر دیگر باید گفت مفهوم سخت افزاری قدرت افول کرده و مفهوم نرم افزاری قدرت ارتقا پیدا کرده است.
وی افزود: در همین راستا دو ویژگی بارز جمهوری اسلامی ایران یعنی «مردم سالاری» و «دینی مداری» در حوزه حاکمیتی با وجود سنخیت های فراوان میان جوامع غرب آسیا با نظام جمهوری اسلامی ایران سبب ارتقای ظرفیت های نرم افزارانه و به تبع آن سخت افزار کشورمان در سطح منطقه ای شده است تا جایی که ایران اسلامی امروزه به لنگر ثبات و امنیت پایدار منطقه ای تبدیل شده است.
رئیس اداره خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت امور خارجه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران تنها کشور منطقه بوده که از ظرفیت های بالا در حوزه تولید قدرت نرم افزار و سخت افزار برخوردار است، خاطرنشان کرد: امروز برخورداری از توان هژمونیک در منطقه غرب آسیا ایران را به مدل تاثیر گذار و الگو برای ساختارهای تحول پذیر مبدل ساخته است.
وی در ادامه با اشاره به اساتید، علما و اندیشمندان جهان اسلام در ترویج هندسه قدرت جهانی با محوریت اسلام گفت: پویایی و درخشش دین مبین اسلام به حدی است که امروزه جهان بشریت از منابع و ذخایر عظیم علمی و بینشی آن در ابعاد مختلف تغذیه می کند، دلیل متقن آن نیز رویکرد تضاد و تعارض گونه غرب در مقابل آن است که امروز با شیوه های جدید و بهره گیری از جهالت های برخی اسلام نماها با پوشش تکفیریون برای تشدید تفرقه مذاهب اسلامی بهره برداری می کنند.
فردوسی پور تاکید کرد: از همین رو نقش بارز علما، دانشمندان اسلامی به ویژه مراکز و مجامع علمی جهان اسلام محرز می شود تا مانع از شکل گیری معرفت شناسی اسلام در سطح جهانی بر پایه اعتقادات خرافه پرست مشتی بدعت گذار صورت گیرد.
رئیس اداره خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت امور خارجه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مهم ترین چالش در دنیای اسلام عدم وحدت آن است، اظهار کرد: این مسئله اساسی امروز آسیب جهان اسلام را در برابر دشمنان واقعی آن به شدت افزون ساخته است.
وی افزود: جهل در ساخت فرهنگی جوامع اسلامی بر پایه رویکردهای حاکمیت های دیکتاتوری وابسته به غرب امروزه زمینه ساز خرده فرهنگ های اسلام نما شده که به شدت حوزه های معرفتی دین مبین اسلام را خدشه دار کرده است؛ این آسیب بزرگ امروزه ایفای نقش برتر جهان اسلام در هندسه قدرت جهانی را مانع شده که از همین رو باید برای درمان آن چاره اندیشی جدی صورت گیرد.
فردوسی پور در بخش پایانی سخنانی خود با اشاره به برگزاری همایش بین المللی نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی گفت: بی تردید تقویت رایزنی ها و ارتباطات موثر و سازنده میان علما، اندیشمندان و فرهیختگان جهان اسلام گام نخست آسیب شناسی در برقراری توازن و ارتقای جایگاه دنیای اسلام در نظام و هندسه قدرت جهانی بوده که این هم اندیشی نیز بر همین اساس شکل گرفته است.
رئیس اداره خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: دنیای اسلام برای دستیابی به این مقصود برتر خود نیازمند گفتمان سازی است و این موضوع از طریق هم افزایی و هم اندیشی ها می تواند شکل بگیرد.

رئیس اداره خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت امور خارجه تاکید کرد: ارتباطات سازنده میان علمای جهان اسلام گام نخست آسیب شناسی در هندسه قدرت جهانی

49