سردار فرحي به عنوان فرمانده قرارگاه مهارت آموزي كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح منصوب شد. | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

سردارسرتيپ پاسدار مهدي فرحي با حكم سرلشكر باقري رئيس ستادكل نيروهاي مسلح به عنوان فرمانده قرارگاه مهارت آموزي كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح منصوب شد.

سردار فرحي پيش از اين رئيس سازمان صنايع هوافضاي وزارت دفاع و نيز معاون آماد و امور تحقيقاتي و صنعتي دفاعي اين وزارتخانه بود.

قرارگاه مهارت آموزي كاركنان وظيفه در جهت توليد انديشه نو، سياست ها، بازبيني قوانين مورد نياز و ايجاد توازن و يكپارچگي در همه نهادهاي اثرگذار در حوزه وظيفه عمومي كشور به منظور ارتقاء جذابيت سربازي در جامعه، ايجاد نشاط در خدمت سربازي و مهارت در سربازان براي ورود به بازار كار با استفاده از تمام ظرفيت ها و امكانات نيروهاي مسلح و نيز با همكاري دستگاه هاي ذيربط كشوري تشكيل شده است.

چشم انداز قرارگاه:

1- افزايش معنويت و ايجاد نشاط در سربازان نسبت به انجام خدمت مقدس سربازي

2- ايجاد جذابيت نسبت به سربازي در ديدگاه جامعه، خانواده ها و فرماندهان به عنوان يك امر مقدس و ملي

3- ايجاد توازن در قوانين، جذب/ بكارگيري، آموزش ها و جايگاه سازماني سربازان، متناسب با نياز كشور، سطح تحصيلات و تخصص سربازان

4- ايجاد هم افزايي و يكپارچگي ميان نهادهاي اثرگذار لشكري و كشوري در امر سربازي

5- افزايش بهره وري دوران سربازي با انجام آموزش هاي مهارتي مناسب براي آماده سازي جوانان جهت ورود به بازار كار و امكان اشتغال مولد

اهداف قرارگاه:

1- تعيين اهداف و سياست هاي كلان و بلندمدت در موضوع توسعه قابليت سربازان

2- توسعه نگرش همگاني به ويژه جوانان به ارتقاء نشاط سربازي، مهارت آموزي و آمادگي براي ورود به بازار

3- پيش بيني الزامات و سازوكار لازم براي مهارت آموزي سربازان

4- استفاده از تمام ظرفيت ها، امكانات و توانمندي سازمان هاي نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و معاونت هاي ستاد كل و بهره گيري از نيروهاي وظيفه نخبه براي امر فوق

5- تعامل و همكاري با دستگاه هاي ذيربط كشوري

6- ايجاد همگرايي و مشاركت جمعي بين نهادهاي مؤثر در حوزه سربازان وظيفه

سردار فرحي به عنوان فرمانده قرارگاه مهارت آموزي كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح منصوب شد.

49