شهر سنجار عراق بدون درگيري به كنترل ارتش درآمد | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

ارتش عراق سپيده دم روز سه شنبه موفق شد شهر سنجار در غرب موصل را در استان نينوي بدون هيچ گونه درگيري به كنترل خود دربياورد.

نيروهاي ويژه حزب دمكرات كردستان عراق كه در اين شهر بودند بدون هيچ گونه مقاومتي از شهر عقب نشيني كردند.

بدين ترتيب بخش ديگري از عراق به زيرمجموعه حاكميتي دولت مركزي عراق بازگشت.

نيروهاي مسلح عراق از اولين ساعات بامداد دوشنبه عمليات پيشروي خود را براي بازپس گيري مناطق مورد منازعه موضوع ماده 140 قانون اساسي عراق از جمله استان كركوك و چاه هاي نفت آن را آغاز كردند و بسرعت توانستند موفقيت هاي چشمگيري بدست بياورند.

شهر سنجار عراق بدون درگيري به كنترل ارتش درآمد

49