كنگره بين المللي امام سجاد(ع) به يكي از رويدادهاي مهم تبديل شده است | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

آيت الله سيد هاشمي حسيني بوشهري صبح روز دوشنبه، 24/7/96 در كنگره بين المللي امام سجاد (ع) با بيان اينكه "اراده به اختيار" از بزرگ ترين مولفه هاي اجتماعي مبتني بر مسئوليت پذيري است، اظهار داشت: افرادي كه همه دنيا را همين دنياي مادي و سطحي مي بينند از منظر قرآن و احاديث ديني دچار غفلت هستند.

وي با بيان اينكه بزرگ ترين معرفت ها معرفت خداست اضافه كرد: انساني كه خدا را شناخت، بي هوا هر حرفي را به زبان نمي آورد.

نماينده بوشهر در مجلس خبرگان رهبري گفت: كسي كه خدا را فراموش كرد دچار بحران هويت مي شود و ديگر نمي تواند به خود و جامعه كمك كند.

حسنيي بوشهري اضافه كرد: كساني كه دچار بحران هويت بحران هستند، در مسائل روز مانند همين تهاجمات لفظي بيگانگان به كشور به جاي دفاع از كشور در جبهه آنها قرار مي گيرند.

وي افزود: مسئوليت پذيري در پرتو صحيفه سجاديه از اهميت بالايي برخوردار مي شود كتابي كه ما هنوز مسلمانان قدر آن را به خوبي ندانسته ايم.

حسيني بوشهري با اشاره به اينكه صحيفه سجاديه بارزترين اثر در باب يادآوري مسئوليت هاي اجتماعي مسلمانان به شمار مي رود، گفت: زماني كه آيت الله مرعشي صحيفه سجاديه را براي طنطاوي در مصر مي فرستد طنطاوي از سر تاسف براي عدم شناخت صحيفه مي گويد؛ از بدبختي ها ما مسلمانان است كه تاكنون اينگونه كتاب هاي ديني خود را به خوبي نشناخته ايم.

وي با بيان اينكه صحيفه سجاديه كتابي كامل است، افزود: طنطاوي مي گويد كه صحيفه سجاديه از كلام مخلوق بالاتر و از كلام خالق پايين تر است كه اين گفته از طرف طنطاوي كه از علماي بزرگ است معاني عميقي دارد.

حسيني بوشهري يادآور شد: امروز كنگره امام سجاد (ع) به يكي از رويدادهاي مهم تبديل شده كه علاوه بر ايران در بسياري از كشورها نيز برگزار مي شود.

وي گفت: بايد براي دين هزينه كنيم نه اينكه از دين براي دنياي خودمان هزينه كنيم، و باطل را بي ارزش جلوه دهيم و بيرق حق را برافراشته نگه داريم.

حسيني بوشهري تاكيد كرد: بسيار مهم است كه كساني را كه ملت و كشور و اسامي تاريخي را مورد تحقير قرار مي دهند در برابر آنها بايستيم.

معاون جامعه مدرسين حوزه علميه با بيان اينكه امام سجاد (ع) سفارشات متعددي با پذيرش اشتباه و عذرخواهي در برابر اشتباهات و خطاها دارد، افزود: عذرخواهي از مردم طراوت انسان ها را بالا مي برد و در باب 38 صحيفه سجاديه در اين باب مطالب برجسته اي وجود دارد.

كنگره بين المللي امام سجاد(ع) به يكي از رويدادهاي مهم تبديل شده است

49