محققان ایرانی موفق به سنتز نانوذراتی با قابلیت نابودی سلول‌های سرطانی شدند | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

محققان ایرانی موفق به سنتز نانوذراتی با قابلیت نابودی سلول‌های سرطانی شدند

 

محققان پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و دانشگاه علوم پزشکی ایران موفق شدند نوعی نانوذرات دوجزئی پلیمر-طلای چندمنظوره را سنتز و ارزیابی کنند.

 

این نانوذرات دارای قابلیت ردیابی، هدف‌گیری و تشخیص سلول‌های سرطانی هستند به طوری‌که با تبدیل نور به گرما موجب مرگ سلول‌های سرطانی می‌شوند.

ساختار این نانوذرات به نحوی است که قادرند کارایی‌های متفاوتی از قبیل تشخیص، ردیابی و درمان را نیز داشته باشند.

نقش اصلی در کارایی این نانوذرات را نانوذرات طلا دارد به‌طوری که این نانوذرات با پتانسیل تبدیل نور به گرما می‌توانند با ایجاد گرما درون سلول سرطانی در ازای تابش نور، موجب مرگ آن‌ها شوند.

نتایج حاصل از اندازه‌گیری نانو ذرات نفوذ کرده به درون سلول‌های سرطانی مغز موش با استفاده از آزمون پلاسمای جفت شده القایی (ICP) نشان داده است که میزان نفوذ به درون سلول‌ها برای نانوکامپوزیت‌های عامل‌دار شده با فولیک اسید نسبت به نمونۀ نانوکامپوزیتی فاقد فولیک اسید به ترتیب برابر با 71.4 و 28.8 درصد است.

نتایج حاصل از آزمون اندازه‌گیری گونه‌های اکسیژن فعال درون‌سلولی نیز نشان داد که هر دو نمونۀ نانوکامپوزیتی، قابلیت تولید گونه‌های اکسیژن فعال را دارا هستند. نانوکامپوزیت‌های عامل‌دار شده با فولیک اسید، به‌دلیل نفوذ بیشتر و تجمع درون سلول‌های سرطانی، موجب افزایش تولید ROS به میزان 1.5 تا 2 برابر نسبت به نمونه‌های عامل‌دار نشده با فولیک اسید می‌شود.

جابر کیوان راد دانشجوی مقطع دکتری و و علیرضا مهدویان عضو هیأت علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و سمیده خویی و سکینه شیر ولیلو اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در انجام این تحقیقات همکاری داشته‌اند.

منبع خبر: فارس

محققان ایرانی موفق به سنتز نانوذراتی با قابلیت نابودی سلول‌های سرطانی شدند

49