مراسم افتتاحیۀ «مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی»، در دانشگاه عالی دفاع ملی | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

مراسم افتتاحیۀ «مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی»، در دانشگاه عالی دفاع ملی

49