مقابله با تهدیدِ حضورِ صهیونیست‌ها در خلیج‌فارس حقِ ایران است | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

مقابله با تهدیدِ حضورِ صهیونیست‌ها در خلیج‌فارس حقِ ایران است

 

«سیدعباس موسوی»، سخنگویِ وزارت امور خارجه در واکنش به انتشارِ اخباری مبنی بر اعلامِ آمادگیِ رژیم صهیونیستی برایِ حضور در ائتلافِ نظامیِ آمریکا، به منظور و به اصطلاح تأمینِ امنیتِ کشتیرانی در خلیج‌فارس گفت: «جمهوریِ اسلامی ایران معتقد است اصلِ این ائتلاف تنش‌زا است و هرگونه حضورِ احتمالیِ رژیم اشغالگر قدس در این ائتلافِ خودخوانده، که وجودِ نا‌مشروعش در غرب آسیا اساسِ ناامنی و بی‌ثباتی است، را تهدیدی آشکار علیه امنیت، حاکمیت و تمامیّت ارضیِ خود و عاملی بحران آفرین و بی ثبات ساز در منطقۀ خلیج فارس تلقی می‌کند و در چارچوبِ سیاستِ بازدارندگی و دفاعیِ کشور، حقِ مقابله با این تهدید و دفاع از خود را محفوظ می‌دارد و در عمل به آن در چارچوبِ سیاستِ دفاعیِ کشور، تردیدی ندارد و مسئولیتِ کلیۀ عواقبِ این اقدامِ خطرناک برعهدۀ رژیمِ آمریکا و رژیم نامشروعِ صهیونیستی خواهد بود.»

موسوی در خصوصِ تلاشِ آمریکا برای شکل‌دهیِ یک ائتلافِ نظامی و یا برگزاریِ نشستِ امنیت دریانوردی در آینده به بهانۀ تأمینِ امنیتِ دریانوردی در خلیج‌فارس گفت: «ایران به‌عنوان یکی از کشورهایِ منطقۀ خلیج‌فارس با توجه به داشتنِ ۱۵۰۰ مایل ساحل در این منطقه و براساسِ مسئولیتِ تاریخی، خلیج‌فارس را ادامۀ قلمروِ سرزمینیِ خود دانسته و خود را متعهد به تأمینِ امنیت آن و امنیتِ ترددِ کشتی‌ها در این منطقه می‌داند و معتقد است حضورِ نیروهایِ فرا منطقه‌ای در خلیج فارس تحتِ هر نام و عنوانی که باشد نه تنها کمکی به تقویتِ امنیت در این منطقه نمی‌کند، بلکه زمینۀ تنش و بحران را در منطقۀ حساسِ خلیج فارس بیش از پیش فراهم می‌آورد.»

سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان تصریح کرد: «جمهوری اسلامی ایران مخالفتِ خود را با شکل‌گیریِ اینگونه ائتلاف‌ها اعلام و آن را اقدامی تنش آفرین و فریبکارانه می‌داند و برگزارکنندگان، شکل دهندگان و اعضایِ آن را به‌عنوانِ عاملینِ مؤثر در ایجادِ تنش و بحرانِ احتمالیِ آتیِ ناشی از آن در منطقه تلقی خواهد کرد.»

منبع خبر: پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت امور خارجه

مقابله با تهدیدِ حضورِ صهیونیست‌ها در خلیج‌فارس حقِ ایران است

49