نيروهاي مسلح، تحت فرماندهي فرمانده كل قوا در مقابله با توطئه هاي استكبار موفق بوده اند | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

سرلشكر محمد باقري رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح در همايش مهارت آموزي سربازان فرمودند: يك برنامه و مسئوليت ما در نيروهاي مسلح مقابله با تهديدات است. نيروهاي مسلح تحت فرماندهي فرمانده كل قوا در مقابله با توطئه هاي استكبار موفق بوده و مشغول انجام ماموريت هاي خود در نيروهاي مختلف هستند. سربازان در اين فرآيند مسئوليت بسيار مهمي را برعهده دارند و بخش اعظم مسئوليت ها توسط بدنه نيروهاي مسلح يعني سربازان انجام مي شود.

نيروهاي مسلح، تحت فرماندهي فرمانده كل قوا در مقابله با توطئه هاي استكبار موفق بوده اند

49