همايش ملي نقش راهبردي دانشگاه ها و حوزه هاي علميه در تحول هندسه قدرت جهاني | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

همايش ملي نقش راهبردي دانشگاه ها و حوزه هاي علميه در تحول هندسه قدرت جهاني در تاريخ 1391/9/26 در دانشگاه برگزار ميگردد.

همايش ملي نقش راهبردي دانشگاه ها و حوزه هاي علميه در تحول هندسه قدرت جهاني

49