همایش ملی واکاوی تهدیدات نوپدید دفاعی - نظامی | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

نخستین همایش ملی واکاوی تهدیدات نوپدید دفاعی - نظامی

محور اول: تهدیدهای نوپدید در حوزه نظامی 

1-   گروه‌های تکفیری تارشگری 

2-   روابط رژیم‌های مرتجع منطقه با رژیم صهیونیستی 

3-  بکارگیری جنگ افزارهای ناشناخته 

4-  قراردادها و ائتلاف های نظامی تهدیدهای منطقه‌­ای و فرامنطقه‌­ای 

5-   رقابت تسلیحاتی رقبای منطقه‌­ای 

6-   جنگ های ترکیبی، هویت محور، نیابتی، نرم و .... 

محور دوم: تهدیدهای  نوپدید در حوزه سیاسی 

1-     فضای پسا برجام 

2-    روابط سیاسی اعراب با رژیم صهیونیستی 

3-  رقابت‌های جناحی و بحران‌های داخلی 

4-  دیپلماسی دفاعی 

5-   همگرایی دفاع و سیاست 

محور سوم: تهدیدهای نوپدید در حوزه اقتصادی 

1-  همگرایی دفاع و اقتصاد 

2-  اقتصاد دانش بنیان 

3-   اقتصاد جهانی 

4-  اقتصاد منطقه‌ای 

5-  تهدیدات اقتصادی تحریم محور 

6-  اقتصاد دفاعی 

محور چهارم: تهدیدهای نوپدید در حوزه اجتماعی- فرهنگی 

1- آسیب‌های فرهنگی 

2-  فرهنگ و جوانان 

3-  سرمایه اجتماعی

4-  سازمان‌های مردم نهاد 

5- فروپاشی نهاد خانواده 

6-   نهادهای مدنی  

7-  معیشت 

8- فرار مغزها 

محور پنجم: تهدیدهای نوپدید در حوزه سایبر و جنگ الکترونیک 

1- حملات سایبری 

2- تجارت سایبری 

3-  فضای مجازی 

4-حاکمیت داده‌ها 

5- جنگ سایبری 

6- تروریسم سایبری 

7- جاسوسی سایبری 

8- جرائم سایبری 

9- هارپ  و لیزر 

محور ششم: تهدیدهای  نوپدید در حوزه زیست محیطی 

1-   ریز گردها 

2-  بلایای طبیعی 

3-  تراریخته 

4-  کمبود منابع طبیعی 

5-  خشک شدن دریاچه‌ها 

6- جنگ نوین 

7-   طب رزمی 

8- توسعه بیابان ها 

محور هفتم: تهدیدهای  نوپدید در حوزه فناوری 

1- فناوری های همگرا 

2- نسل جدید هواپیما جنگی، پهپاد و ... 

3- ربات‌ها 

4- علوم و فناوری فضایی 

5-  فناوری موشکی 

محور هشتم: روش‌شناسی تهدیدهای نوپدید 

1-    مفهوم شناسی تهدید 

2-    اولویت شناسی تهدید 

3-    زمینه های بروز تهدید 

4-    تهدید شناسی هوشمند

همایش ملی واکاوی تهدیدات نوپدید دفاعی - نظامی

49