گزارش پایانی نشست علمی دانشگاه عالی دفاع ملی با موضوع "راهبردها و راهکارهای توسعه اخلاق و تربیت در جامعه زمینه ساز ظهور" در اختتامیه دهمین همایش بین المللی دکترین مهدویت | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

آنچه که در نشست دانشگاه عالی دفاع ملی در دهمین همایش دکترین مهدویت به بحث و نقادی نهاده شد ، محصول بیش از چهارده ماه تحقیق و مطالعه دو گروه از دانشجویان مدیریت راهبردی فرهنگی با استعداد بیست و دو دانشجو و هشت استاد راهنمای موضوعی بود که منجر به تهیه دو کتاب با عناوین راهبردهای تربیتی و توسعه اخلاق در جامعه زمینه ساز ظهور حضرت حجت علیه السلام بود که در همایش دهم دکترین مهدویت به همراه چهارده مقاله با مشارکت جمعی دانشجویان و استادان مربوطه طرح موضوع شد.
کلیه این مقالات که توسط 9 تن از استادان متخصص به نقد و چالش نهاده شد، در مجموعه مقالاتی از سوی دانشگاه عالی دفاع ملی تحت عنوان " نگرش راهبردی " در سایت دانشگاه بارگذاری و آماده بهره برداری مخاطبان می باشد.
دانشگاه عالی دفاع ملی ضمن قدر دانی از کلیه محققان و حضور یافتگان در نشست دو روزه راهبرد های تربیت و توسعه اخلاق زمینه ساز ظهور حضرت حجت علیه السلام از استادان ارزیاب آقایان :
• جناب آقای دکتر خسروی
• حجت الاسلام دکتر حسینی
• حجت الاسلام دکتر دهقانی
• حجت الاسلام ملک محمدی
• جناب آقای دکتر اکرمی نیا
• جناب آقای دکتر ملکی تبار
• جناب آقای دکتر گودرزی
• جناب آقای دکتر جمشیدیان
• جناب آقای دکتر فراهانی
بواسطه دقت و توجه در نقد مباحث تشکر می نماید :
مفروض حاکم بر انجام این تحقیقات وجود آسیبها و ضرورت توجه به سیاستگذاری و برنامه ریزی راهبردی را مورد توجه و تحقیق قرار داده و عمده مطالعات را بر 16 حوزه متمرکز نمود که عبارت بودند از :
1- اصول و مبانی حاکم بر توسعه تربیت دینی و هنجارهای اخلاقی در جامعه زمینه ساز
2- بررسی جایگاه اخلاق در گذار از جامعه زمینه ساز به جامعه منتظر
3- نقش کلیدی و مسئولیت های دولت زمینه ساز در ترویج و نهادینه سازی اخلاق در سطح ملی
4- شیوه های تفکیک و تمایز مبانی برنامه ریزی راهبردی در اخلاق اسلامی و اخلاق مدرنیته
5- نحوه ساخت ، طراحی و تولید هنجارهای اخلاقی جامعه زمینه ساز بر اساس مطالبات و کارکردهای نوین جامعه امروزی
6- ضرورت ها و محورهای بروز تحول اخلاقی و مدیریت دولت زمینه ساز
7- آسیب شناسی روندها و رویه های تثبیت ، استقرار و تعالی اخلاقی در جامعه زمینه ساز
8- مزیت ها و برجستگی های دانشی و تجربی ج.ا.ا. در باز تصحیح هنجارهای اخلاقی به منظور زمینه سازی ظهور
9- مدلهای راهبردی و مکاتب فرهنگی و تربیتی در استقرار و پیاده سازی هنجارهای اخلاقی در جامعه زمینه ساز
10- راهبرد های توسعه اخلاق در 4 محور ( هنجاری، بنامه ای ، ساختاری و رسانه ای ) در جامعه زمینه ساز
11- اعتبار سنجی راهبردهای 4 گانه در گذار از موقعیت ریا و ناهنجاری های اخلاقی به موقعیت اخلاق ایمانی
12- نقشه راه بهره وری ملی بر اساس گسترش فرهنگ اخلاق کاربردی و موضوعی
13- کارکردهای رسانه های دیجیتال در پیاده سازی اهداف راهبردی توسعه اخلاق
14- بررسی تطبیقی اخلاق حرفه ای در تقویت اخلاق کاربردی در جامعه منجی باور
15- شیوه ابتناء سبک زندگی اسلامی بر اساس الگوی رفتاری و گفتمانی ولی فقیه و امام المسلمین در ج.ا.ا
16- بررسی تحلیلی – محتوایی ضریب موفقیت و سنجش ناتوانی های ساختاری در پیاده سازی سیاست ها و 4 برنامه توسعه در موضوعات فرهنگی و تربیتی
عمده عوامل مهم و مستخرج از ارائه علمی در این نشست را می توان عبارت دانست از:
 توجه به سبک زندگی حضرت امام و مقام معظم رهبری بعنوان انسان طراز در توصیه ها و هدایت های تربیتی و اخلاقی و ترویج گفتمان موفق و کارآمد ایشان در اجرای این توصیه ها در زندگی شخصی
 هرگونه بهره وری اخلاقی در جامعه نیازمند تولید هنجارهای اخلاقی منبعث از ارزشهای اسلامی در دستگاه های سیاستگذاری و برنامه ریزس است و انتظار نیل به جامعه اخلاقی بدون هنجارهای مقبول ، اقناع کننده و جاذب اخلاقی ممکن نیست . ( کونو دعاة الناس بغیر السنتکم )
 پایداری جامعه به صفات و هنجارهای اخلاقی نیازمند بهره گیری از الگوهای مرجع اخلاقی و انسان طراز برای حوزه های گوناگون جامعه می باشد در صورت عدم تخلق الگوی مرجع ، بنیانهای مراجع تقلید و رهروی به انحراف و یا تغییر هنجارهای مورد تعقیب انجامید. ( محمد رسول ا... و الذین معه .......)
 تعقیب و بر پا سازی هنجارهای اخلاقی در جامعه نیاز به رفع بسترهای فقر، جهل ، ظلم و نفاق در جامعه دارد و بروز فساد، تبعیض، زیاده خواهی و اختلاف و تفرقه ناشی از این محورها اجازه پیاده سازی هنجارهای اخلاقی را نخواهد داد.
 خروج از کالبد فردیت در اخلاق و توجه به کارکردهای مضاعف اخلاق متناسب با عصر امروز چون اخلاق سایبری ، اخلاق کاربردی، اخلاق صنفی، اخلاق اجتماعی باید در پیوست های فرهنگی هر فعالیت در جامعه امروز جای گرفته و با سازکارهای خاص خود که به تعمیر دلها تمرکز دارد توجه نماید.
 کرسی های اخلاق در دانشگاه ها از تبلیغ تئوری های نسبیت اخلاقی و اخلاق فرادینی بعنوان الگوی مطلوب مدیریت اخلاقی به سمت نظریه ها و اندیشه های اتمام و اکمال اخلاق دینی در جامعه روی آورده و تنزیه و تربیت اخلاقی استادان و مدیران و کارگزاران بر همین اساس مورد تاکید قرار گیرد.
 روند کشته و قربانی گرفتن جنگ نرم موجب از دست روندگی بسیاری از توانمندیها و سرمایه های فرهنگی و اجتماعی کشور میگردد لذا ایجاد نهضت های گسترش اخلاق ، راه اندازی و تاسیس نهاد های غیر دولتی در گسترش فرهنگ نرم دفاعی امر به معروف باید در بطن سیاست ها و برنامه های پیشرفت فرهنگی کشور قرار گیرد.
 جامعه امروز بواسطه حجم تولیدات غیر اخلاقی در رسانه های گوناگون همراه و غیر همراه در رویایی و یا ترغیب با سه پدیده انکار، ریاکاری و ناهنجاری اخلاقی مواجه شده است و این روند جامعه و کارگزاران را به پذیرش اخلاق حداقلی و یا به قرائت اخلاق نسبی و فرادینی محدود و بسنده کرده است. از این رو غفلت و بی توجهی کارگزاران جامعه اسلامی به این نکته مهم موجب فرو ریزش نهاد اخلاق ایمانی و بروز فرسودگی در بنیانهای اخلاقی جامعه دینی خواهد شد.
در پایان این گزارش جای دارد تا ضمن تقدیر از همه ارائه کنندگان مقالات ، از پنج پژوهشگر برتر در نشست علمی راهبردهای توسعه اخلاق و تربیت زمینه ساز آقایان :
 دکتر حمید سلمان خاکسار
 حجت الاسلام احمد رضا زمانی
 حجت الاسلام مجید منتظر زاده
 حجت الاسلام عبد ا... محمد هاشمی
 آقای سید عبد ا... حسینی
بواسطه ارائه علمی، دقیق، موشکافانه بر اساس داده های میدانی و خبرگی که تهیه شده بود تشکر نمائیم.
دکتر حسین عصاریان
دبیر کمیته علمی دهمین همایش دکترین مهدویت
و رئیس نشست راهبردهای توسعه اخلاق و تربیت در جامعه زمینه ساز ظهور حضرت حجت علیه السلام

گزارش پایانی نشست علمی دانشگاه عالی دفاع ملی با موضوع "راهبردها و راهکارهای توسعه اخلاق و تربیت در جامعه زمینه ساز ظهور" در اختتامیه دهمین همایش بین المللی دکترین مهدویت

49