یک کارشناس مسائل سیاسی مطرح کرد: افزایش قدرت ملت ها در "هندسه جدید جهانی"/ ژئوپلتیک دنیای اسلام یک برگ برنده است | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

یک کارشناس مسائل سیاسی مطرح کرد:
افزایش قدرت ملت ها در "هندسه جدید جهانی"/ ژئوپلتیک دنیای اسلام یک برگ برنده است
یک کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه در تحول قدرت و هندسه جدید جهانی شاهد افزایش نقش ملت ها و افزایش قدرت مردم هستیم، گفت: ایران در هندسه جدید جهانی و تحول قدرت نقشی اساسی داشته و به صراحت می توان گفت ایران نیروی محرکه بزرگ تحولات در منطقه است.
مهدی محمدی در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی همایش بین المللی "نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی"، اظهار کرد: ایران نقطه ای استراتژیک در تحولات منطقه بوده و همه بر نقش ایران در تحولات منطقه اذعان دارند.
وی افزود: بنابراین اگر بخواهیم در مورد تحولات منطقه سخن بگوییم در ابتدا باید به نقش ایران در این تحولات بپردازیم و توانمندی های ایران را در خاورمیانه بررسی کنیم.
این کارشناس مسائل خاورمیانه گفت: شرایط به گونه ای پیش رفته است که گروه هایی در خاورمیانه شکل گرفته و توسط غرب و یا متحدان غربی سرکوب شده اما در این میان ایران همواره سربلند بوده وامروز نقش انکارناپذیری در معادلات جهانی دارد.
محمدی با بیان اینکه در تحول قدرت و هندسه جدید جهانی شاهد افزایش نقش ملت ها و افزایش قدرت مردم هستیم، تاکید کرد: ایران در هندسه جدید جهانی و تحول قدرت نقشی اساسی داشته و به صراحت می توان گفت ایران نیروی محرکه بزرگ تحولات در منطقه است.
وی خاطرنشان کرد: امروز فقط در دنیا ایران و آمریکا دارای ایده و اصول برای شکل دادن به یک نظام هستند و در ابعاد جهانی برای خود منافع تعریف کرده اند.
این کارشناس مسائل سیاسی گفت: ایران در کنار آمریکا تنها کشوری است که برای خود ارزش, اهداف و منافع جهانی دارد که این منافع به رویکرد ما شکل می دهد.
محمدی افزود: یکی از مهم ترین دلایلی که سبب می شود ایران در تغییر هندسه جهانی نقش داشته باشد ویژگی الهام بخشی و سازمان دهندگی بوده که از قدرت ایدئولوژیک انقلاب اسلامی ناشی می شود.
وی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران معتقد بر این است که توانمندی ملت ها باید مستقل شود، باید از مظلوم دفاع کرد و منافع جهانی جمهوری اسلامی ایران در واقع منافع دینی است.
این کارشناس مسائل خاورمیانه با اشاره به ظرفیت های جهان اسلام در هندسه قدرت جهانی گفت: اسلام دارای ظرفیت های بسیار زیادی در این زمینه بوده که هم ریشه ایدئولوژیکی و هم ریشه مادی دارد، جهان اسلام در حوزه انرژی و منابع بسیار حائز اهمیت بوده و همچنین موضوع ژئوپلتیک دنیای اسلام بسیار در تغییر هندسه جهانی قابل توجه است.
به گفته وی نقش نخبگان جوامع مسلمان در این تغییر هندسه و تحول قدرت جهانی نقشی بی بدیل است.

یک کارشناس مسائل سیاسی مطرح کرد: افزایش قدرت ملت ها در "هندسه جدید جهانی"/ ژئوپلتیک دنیای اسلام یک برگ برنده است

49