اهداف همايش ملی پیاده سازی و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

 

اهداف همایش :

 

-گفتمان سازی ، نهادینه کردن و تبیین مولفه های پویای فرهنگی موثر در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی

-تبیین الزامات راهبردی نهادی ، زیرساختی و برنامه ای پیاده سازی و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

-تبیین نقش و تاثیر تکانه ها (رویدادها، تغییرات ، مخاطرات و تهدیدات) در تحقق اقتصاد مقاومتی

-تبیین نقش اقتصاد عدالت محور ، مردم پایه ، دانش بنیان و رقابتی در مقاوم سازی اقتصاد

-تبیین نقش بخش دفاع و نیروهای مسلح در بسترسازی مولفه دانش بنیانی اقتصاد مقاومتی

-تبیین ناسازگاری های جاری اقتصاد ملی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

 

 

 

اهداف همايش ملی پیاده سازی و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

49