بروشور همايش ملی پیاده سازی و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

 

 

 

 

بروشور همايش ملی پیاده سازی و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

49