تاريخهای همايش استحکام ساخت درونی نظام | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

 

- زمان ارسال مقالات تا مهرماه سال جاری تمدید شد.

- تاریخ برگزاری همایش روزهای 24 و 25 آبان ماه 1394 می باشد. 

 

تاريخهای همايش استحکام ساخت درونی نظام

حامیان همایش

49