دبيرخانه همايش استحکام ساخت درونی نظام | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

نشانی دبیر خانه همایش : تهران - بزرگراه شهید بابایی - بعد از بریدگی هنگام - دانشگاه عالی دفاع ملی - دانشکده امنیت ملی

تلفن : 8 - 27353337

دور نگار : 27353535

نشانی پایگاه اینترنتی : www.sndu.ac.ir/estehkam

رایانامه : estehkam93@sndu.ac.ir

صندوق پستی : 445/190585

دبيرخانه همايش استحکام ساخت درونی نظام

حامیان همایش

49