نحوه ارسال مقالات در همایش ساخت استحکام درونی نظام | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

 

 

* مقالات ارائه شده که مضمون آنها به اهداف و محورهاي پیشنهادی فراخوان نزدیک باشد با تایید کمیته علمی پذیرفته خواهند شد .

 

* مقالات ارائه شده نباید پیش تر در دیگر همایش های علمی یا مجلات و فصل نامه های پژوهشی در داخل و خارج از کشور ارائه یا چاپ شده و یا کپی برداری از مقالات دیگران باشد .

 

* مقالات برگزیده با حضور نویسندگان آنها ، در همایش ارائه خواهند شد .

 

* کمیته علمی همایش ، مقالات پذبرفته شده را چاپ و منتشر خواهد کرد واز ارائه کنندگان قدردانی شایسته به عمل خواهد آورد .

 

* اصل مقاله حداکثر تا هفت هزار و پانصد کلمه (25صفحه) با فرمت ((Word به صورت لوح فشرده یا پست الکترونیک یا از طریق پایگاه اینترنتی ، به دبیرخانه همایش ارسال گردد . الکترونیکEstehkam93@sndu.ac.ir

 

* مقالات ارسالی بایستی دارای چکیده واژگان کلیدی ،مقدمه ، ساختار مناسب و فهرست منابع و به همراه سوابق علمی و پژوهشی نویسنده باشد .

 

 

 

نحوه ارسال مقالات در همایش ساخت استحکام درونی نظام

حامیان همایش

49