اهداف و چشم انداز فصلنامه | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

اهداف فصلنامه

با توجه به اهمیت علوم امنیتی و نقش بنیادین امنیت ملی در تحقق سلامت و حفاظت از ارکان، کارکردها و بنیان­های نظام سیاسی و تفکر راهبردی حاکم بر آن و ضرورت روششناختی این علوم و نقد و ارزیابی نتایج و دستاوردهای آن و به منظور تلاش در استخراج مبانی و دیدگاه­های اسلامی و ولایی در حوزه علوم انسانی با رویکرد تأمین امنیت ملی از نگاه دینی، توجه به تولید دانش در این حوزه از اهمیت و جایگاه والایی برخوردار است. فصلنامه امنیت ملی با تأکید بر این رویکرد تلاش دارد تا مخاطبان خود را از طریق جذب و انعکاس مقالات علمی پژوهشی با این هدف آشنا و ظرفیت مناسبی را در انتقال دانش و آگاهیهای حوزه امنیت ملی در اختیار آنان قرار دهد.

اهداف کلی فصلنامه:

·       

اشاعه و گسترش دانش­های امنیتی

·       

انتشار یافته­ها و نظریات جدید امنیتی

·       

نشر پژوهش­های حوزه امنیت ملی

·        

فرآهم آوردن زمینه تبادل آرا در مسائل وابسته به امنیت ملی

 

چشم انداز:

نشریه ای با قابیلت مرجعیت درمجامع علمی درحوزه مسائل مرتبط با حوزه امنیت ملی

 

اهداف و چشم انداز فصلنامه

49