اهداف و چشم انداز فصلنامه | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

اهداف:

Ø    

تقویت و گسترش مرزهای مطالعات بین رشته‌ای دانش راهبردی

Ø 

کاهش فاصله نظام « علمی» و نظام «مدیریتی و اجرایی» کلان کشور از طریق ایجاد بستر ترجمان درس آموخته‌ها، مطالبات و نیازمندی‌ها از یک سو و دستاوردها و یافته‌های علمی از سوی دیگر (تلفیق درس آموخته‌ها)؛

 

Ø    

ایجاد بستری مناسب برای ارائه اندیشه‌های نو در حوزه دانش‌های راهبردی

Ø    

نظریه پردازی و ارائه الگوهای نوآورانه در حوزه دانش راهبردی به منظور حصول مرجعیت علمی؛

Ø    

کمک موثر به مسئولان و مدیران ارشد نظام در تصمیم سازی و تصمیم‌گیری کلان کشور بر مبنای چارچوب های علمی؛

 

چشم انداز:

نشریه ای با قابلیت مرجعیت در مجامع علمی در حوزه دانش‌ راهبردی؛

 

اهداف و چشم انداز فصلنامه

49