اصول اخلاقی | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

اصول اخلاقی انتشار مقاله

فصلنامه «مطالعات بین رشته‌ای دانش راهبردی»، آماده دریافت مقالات و یافته‌های پژوهشی با عایت نکات زیر توسط نویسندگان می باشد:

§       

فصلنامه از پذیرش مقالاتی که ساختار شکلی مورد اشاره در راهنمای آن را رعایت ننموده باشند معذور است؛

§       

فصلنامه در ویرایش مقاله‌ها آزاد است؛

§       

فرم تعهدنامه (اصالت اثر) به امضاء نویسنده مسئول، تکمیل و به ضمیمه مقاله ارسال گردد؛

§       

مقاله ارسالی نباید در نشریات فارسی زبان داخل و خارج کشور منتشر شده باشد؛

§       

مقالات مستخرجه از رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد، تنها با ارائه تاییدیه استاد راهنما پذیرفته خواهد شد؛

§       

انجام صحیح اصلاحات طبق نظرات داوران محترم و ارسال به موقع آن توسط نویسنده مسئول الزامی است؛

 

اصول اخلاقی

49