فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات دفاعی استراتژیک | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

 

فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک بنابردرخواست دانشگاه عالی دفاع ملی وبه تاریخ 25/1/1379 به شماره مجوز 973/124 دروزارت فرهنگ وارشاد اسلامی به ثبت رسید.

نخستین شماره این فصلنامه درسال 1376 منتشرشده ودرتاریخ 28/1/1378 براساس مجوز شماره 304/3 کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم،تحقیقات وفناوری رتبه علمی-پژوهشی را دریافت نموده است.این فصلنامه ازسال 1387 درپایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) نمایه می گردد.

 

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات دفاعی استراتژیک

49