اهداف و چشم انداز فصلنامه | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

اهداف:

- اشاعه ونشرتحقیقات وپژوهش انجام شده درحوزه دفاع ملی؛

- فراهم نمودن زمینه مناسب برای تبادل افکار واطلاعات میان اندشمندان وصاحب نظران ودانش پژوهان؛

- تلاش درجهت رفع نیازهای علمی وتحقیق کشور درحوزه مسائل راهبردی؛

 

چشم انداز:

- نشریه ای با قابیلت مرجعیت درمجامع علمی درحوزه علوم راهبردی

 

اهداف و چشم انداز فصلنامه

49