اصول اخلاقی | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

اصول اخلاقی فصلنامه:

- فرم تعهد نامه مالکیت معنوی اثر،می باید به  امضای نویسنده مسئول، تکمیل وبه ضمیمه مقاله ارسال گردد.

- مقاله ارسالی نباید درسایرنشریات فارسی زبان داخل وخارج کشور منتشرشده باشد.

- مقاله نباید بصورت هم زمان به سایر نشریات ارسال شده باشد.

- بهره برداری از از مقالات، کتابها، سایتها و هرگونه مطلبی باید بر اساس اصل امانت داری علمی و با ذکر کامل منبع باشد.

- مقالات مستخرجه ازرساله وپایان نامه کارشناسی ارشد صرفا با ارائه تاییدیه استادراهنما پذیرفته خواهدشد.

- فصلنامه ازنشرمطالب با نام های غیرواقعی معذوراست. لذا لازم است، تصویر مدارک معتبری که حاکی ازهویت واقعی ارسال کننده مقاله است ضمیمه مقاله گردد.

- درجه علمی یا مدارک تحصیلی نویسنده تنها پس ازاحراز درفصلنامه درج خواهدشد.

 

اصول اخلاقی

49