ماموریت

آموزش علوم و مهارت های راهبردی در حوزه‌ های دفاعی، امنیتی و مدیریتی به فرماندهان، مدیران، پژوهشگران، کارشناسان‬‬ عالی و مدرسان سازمان‌ها و نهادهای نظامی و غیرنظامی جمهوری اسلامی ایران و همچنین دانشجویان اعزامی از کشورهای مسلمان، دوست و همسو، برای انجام مسئولیت‌های راهبردی و کمک به اداره مطلوب و کارآمد سازمان مربوطه.

کلید واژه ها: ماموریت دانشگاه