رشته ها و گرایش تحصیلی

تعداد بازدید:۶۰

۱ - مدیریت راهبردی

۲- مدیریت راهبردی دانش

۳- مدیریت راهبردی فرهنگی

۴- مدیریت آینده پژوهی

۵- اقتصاد دفاع

آخرین ویرایش۱۲ مرداد ۱۳۹۹