گروههای آموزشی

تعداد بازدید:۴۷

۱ - گروه آموزشی مدیریت راهبردی

۲- گروه آموزشی مدیریت راهبردی دانش

۳- گروه آموزشی مدیریت راهبردی فرهنگی

۴- گروه آموزشی مدیریت آینده پژوهی

۵- گروه آموزشی اقتصاد دفاع

آخرین ویرایش۱۲ مرداد ۱۳۹۹