مطالعه گروهی

تعداد بازدید:۶۱

برابر فرانمای مصوب دوره دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی دانشجویان هر دوره‌ی آموزشی موظف به انجام مطالعه‌ی گروهی پیرامون موضوعات مصوب شورای دانشگاه می‌باشند. هدف از اجرای برنامه‌ی مذکور افزایش توانمندی و قابلیت علمی- پژوهشی دانشجویان و همچنین ارزیابی آنها از اندوخته‌های مرحله‌ی آموزش نظری می‌باشد. بر این اساس برنامه‌ی مطالعات گروهی که در سطح آموزش عالی منحصراً در این دانشگاه اجرا می‌شود از جایگاه علمی - پژوهشی خاصی برخوردار است.

آخرین ویرایش۲۱ مرداد ۱۳۹۹