رساله دانشجویی

تعداد بازدید:۶۵

* رساله در چهار مرحله دفاع انجام می‌پذیرد

*رساله دارای ۲۰ واحد

* رساله در حضور داوران و ناظران دانشگاه برگزار می‌گردد

*رساله با هدایت یک استاد راهنما و حداقل دو مشاور هدایت می‌شود

آخرین ویرایش۲۱ مرداد ۱۳۹۹