دیدار جانشین رئیس دانشگاه دفاع ملی اندونزی (۱۳۹۷/۰۹/۰۱)