بازدید جانشین رئیس دانشگاه دفاع ملی قزاقستان(۱۳۹۷/۰۷/۱۸)