بازدید جانشین فرمانده مرکز عملیات ویژه چین (۱۳۹۷/۰۴/۱۲)