برگزاری جلسه بصیرت افزایی برای کارکنان پایور و اعضاء هیئت علمی دانشگاه (۱۴۰۰/۰۳/۱۷)

۲۲ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۱:۴۲ ۱۰
برگزاری جلسه بصیرت افزایی برای کارکنان پایور و اعضاء هیئت علمی دانشگاه
برگزاری جلسه بصیرت افزایی برای کارکنان پایور و اعضاء هیئت علمی دانشگاه
برگزاری جلسه بصیرت افزایی برای کارکنان پایور و اعضاء هیئت علمی دانشگاه
برگزاری جلسه بصیرت افزایی برای کارکنان پایور و اعضاء هیئت علمی دانشگاه
برگزاری جلسه بصیرت افزایی برای کارکنان پایور و اعضاء هیئت علمی دانشگاه
برگزاری جلسه بصیرت افزایی برای کارکنان پایور و اعضاء هیئت علمی دانشگاه
برگزاری جلسه بصیرت افزایی برای کارکنان پایور و اعضاء هیئت علمی دانشگاه
برگزاری جلسه بصیرت افزایی برای کارکنان پایور و اعضاء هیئت علمی دانشگاه
برگزاری جلسه بصیرت افزایی برای کارکنان پایور و اعضاء هیئت علمی دانشگاه
برگزاری جلسه بصیرت افزایی برای کارکنان پایور و اعضاء هیئت علمی دانشگاه